(آرشیو سال 1401)
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، محققان به این نتیجه دست یافتند که نوتروفیل ها در کنترل عملکرد ماکروفاژهای التهابی، درپیوند سلول های بنیادی خون ساز نقش دارند.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35777356
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان