سلول های بنیادی مشتق از چربی متاستاز تومور در سلول های سرطان سینه را بوسیله مهار فاکتور سلول های بنیادی از طریق miR20b افزایش می دهد

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

متاستاز سرطان سینه(BC) بعد از جراحی با ریز محیط توموری و به طور ویژه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی (ASCs) مرتبط است که نشان داده شده است که پیشرفت سرطان سینه را افزایش می دهند. برای درک بهتر نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در متاستاز تومور،  مطالعه ما مکانیسم جدیدی را کشف کرده است که تنظیم منفی miR20b طی متاستاز توموری القا شده بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در سلول های سرطان سینه را وساطت می کند. در این مطالعه، ما دریافتیم که مهاجرت و قابلیت های تهاجمی سلول های سرطان سینه در هم کشتی با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی به طور قابل توجهی افزایش می یابد. با مطالعه مکانیسم تنظیمی، ما دریافتیم که بیوژنز miR20b   در سلول های سرطان سینه می تواند بوسیله فاکتور سلول های بنیادی(SCF) آزاد شده بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی و از طریق تنظیم کاهشی آبشار پایان رسانی c-Kit/MAPK-p38/E2F1 کاهش یابد و miR-20b به عنوان یک میکروRNAی سرکوب کننده توموری در مهار مهاجرت و تهاجم سرطان سینه عمل می کند. HIF-1α و VEGFA به عنوان ژن های هدف miR20b هستند و تنظیم کاهشی miR20b رونویسی VEGFA به واسطه HIF-1α و مهاجرت و تهاجم سرطان سینه ناشی از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی انسانی را فعال کرد. تنظیم افزایشی miR20b فعال شدن EMT و متاستاز ریوی سلول های سرطانی هم کشت شده با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی بوسیله مهار بیان ان-کادهرین، ویمنتین و Twist را در شرایط درون تنی و برون تنی مهار کرد. در مجموع، یافته های ما نشان داد که تنظیم کاهشی miR20b بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی/فاکتور سلول های بنیادی، HIF-1α/VEGFA را فعال می کند و EMT سلول های سرطان سینه و متاستاز را القا می کنند که نشان می دهد که این فرایند بوسیله مسیر p-c-Kit/MAPK-p38/E2F1 فعال می شود.

Cell Signal. 2019 Jun 26:109350. doi: 10.1016/j.cellsig.2019.109350. [Epub ahead of print]

Adipose derived stem cells promote tumor metastasis in breast Cancer cells by stem cell factor inhibition of miR20b.

Haiqian XU1, Li W2, Luo S1, Yuan J1, Hao L3.

Abstract

Breast cancer (BC) metastasis after surgery is associated with the tumor microenvironment and especially with adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ASCs) that have been shown to promote the BC progression. To better understand the role of ASCs in tumor metastasis, our study explored a novel mechanism that mediates the negative regulation of miR20b during ASC-induced tumor metastasis of BC cells. In this study, we found that the migration and invasion abilities of BC cells are markedly increased coculture with ASCs. By studying the regulatory mechanism, we found that miR20b biogenesis in BC cells can be attenuated by ASC-released stem cell factor (SCF) through the downstream c-Kit/MAPK-p38/E2F1 signaling cascade and that miR-20b acts as a tumor suppressor miRNA in the inhibition of BC migration and invasion. HIF-1α and VEGFA are the target genes of miR20b and miR20b downregulation activated HIF-1α-mediated VEGFA transcription and ASC-induced BC migration and invasion. The upregulation of miR20b abrogated the activation of EMT and lung metastasis of breast cancer cells cocultured with ASCs by the inhibition of N-cadherin, vimentin and Twist expression in vitro and in vivo. Collectively, our findings indicate that downregulation of miR20b by ASCs/SCF activates HIF-1α/VEGFA and induces BC cell EMT and metastasis, suggesting that this process is activated by the p-c-Kit/MAPK-p38/E2F1 pathway.

PMID: 31254605
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان