تمایز سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی به سلول های عصبی، استئوسیت ها و آدیپوسیت ها-یک مطالعه برون تنی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی(hDPSCs) منبع امیدوار کننده سلولی برای کابردهای بی شمار و متنوع در زمینه پزشکی بازساختی هستند و این به دلیل پتانسیل تکثیری بلا و هم چنین ظرفیت تمایزی چند رده ای در مقایسه با سایر سلول های بنیادی بالغ است؛ بنابراین، hDPSCs می توانند منبع خوبی برای پیوند اتولوگ در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی باشند. در این مطالعه سلول های بنیادی از پالپ دندانی جداسازی شدند و بوسیله فلوسایتومتری و ایمنوسیتوشیمی مورد ویژگی یابی قرار گرفتند. سلول های کنترل و هم چنین سلول های کشت شده برای هفت روز برای فاکتورهای رونویسی مانند OCT4 و SOX2 مثبت بودند که ثابت کرد سلول های جداسازی شده، سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) بودند. این سلول ها بیان مثبت CD19، CD73، CD90، CD105 را نشان دادند و برای CD34 و CD45 منفی بودند. زنده مانی hDPSCs بوسیله رنگ آمیزی تریپان بلو(TB) و مطالعه میکروسکوپ فلورسنت مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از 7 روز پاساژ دادن با استفاده از فاکتورهای رشد، سلول ها مارکرهای سلول های عصبی اولیگودندروسیتی و پروتئین اسیدی فیبریلاری گلیاری(GFAP) را بیان کردند. به طور ویژه، استئوسیت ها از  سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندانی در شرایط برون تنی و با کمک فاکتورهای رشد دگزامتازون، اسید آسکوربیک-2-فسفات و بتا-گلیسرول فسفات رشد یافتند و این در حالی بود که آدیپوسیت ها با ایندومتاسین، 3-ایزوبوتیل-1-متیل زانتین و انسولین رشد یافتند. استئوسیت ها و آدیپوسیت ها به ترتیب بوسیله رنگ آمیزی وون کوسا و اویل رد O مشخص شدند. آنالیزهای کروموزومی MSCs پالپ دندان برای ارزیابی کیفی سلول های بنیادی مزانشیمی انجام شد. کاریوتایپ کردن تعداد کروموزوم دیپلوئید را در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از پالپ دندان نشان داد. استئوسیت های رشد یافته در شرایط برون تنی می توانند برای موارد شکستگی استخوانی استفاده شوند و آدیپوسیت ها می توانند برای اهداف تحقیقاتی دیگر استفاده شوند.

Heliyon. 2020 Jan 6;6(1):e03054. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e03054. eCollection 2020 Jan.

Human dental pulp stem cells differentiation to neural cells, osteocytes and adipocytes-An in vitro study

Alexander M Luke  1 Rajashree Patnaik  1 Sam Kuriadom  1 Salem Abu-Fanas  1 Simy Mathew  1 Krishna P Shetty  1

Abstract

Human dental pulp stem cells (hDPSCs) are promising source of cells for numerous and varied regenerative medicine applications as those possess high proliferation potential with multilineage differentiation capacity compare to other sources of adult stem cells; therefore, hDPSCs could be the good source for autologous transplantation in tissue engineering and regenerative medicine. In this study stem cells were isolated from dental pulp and were characterised by flowcytometry and immunocytochemistry. The controlled cells as well as, 7-day cultured cells were positive for transcription factors, OCT 4 and SOX 2 thatconfirmed isolated cellsasmesenchymal stem cells (MSCs). These cells showed positive expression for CD 19, CD 73, CD 90, CD 105 and are negative for CD 34, CD 45. Viability of hDPSCS were studied by trypan blue (TB) staining and fluorescent microscopic study. After 7 days of passaging by using several growth factors, cells express neural cell markers oligodendrocyte and glial fibrillary acidic protein. Specifically, osteocytes were grown from dental pulp MSCSsin vitro with the help of growth factors, dexamethasone, ascorbic acid-2- phosphate and β-glycerophosphate whereas, adipocytes were grown with indomethacin, 3-isobutyl-1-methylxanthine and insulin. Osteocytes and adipocytes were characterized by von Kossa and Oil red O staining, respectively. Chromosomal analysis of dental pulp-MSCs was done for qualitative assessment of MSCs. Karyotyping indicated diploid chromosome number in dental pulp derived MSCs. In vitro grown osteocytes could be used for bone fracture reunion cases, and adipocytes could be used for further research purposes.

PMID: 32042932
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان