خطر مرگ ناشی از سرطان پستان در زنان با سابقه قبلی سرطان

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
خطر کلی ابتلا به سرطان اولیه برای بار دوم در حال افزایش است. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از سرطان اولیه و شناسایی عوامل خطر مرگ سرطان پستان در این جمعیت بود. با استفاده از پایگاه داده SEER ، ما 1310 زنی را که از سال 2010 تا 2015 پس از سرطان قبلی مبتلا به سرطان پستان تشخیص داده شده اند ، به عنوان گروه اصلی شناسایی کردیم. خصوصیات بالینی و آسیب شناسی با استفاده از آزمون t Student و مجذور کای مقایسه شد. از رگرسیون Fine و Grey برای ارزیابی تأثیر درمان ها بر مرگ سرطان پستان استفاده شد. پس از تطبیق نمره تمایل (PSM) ، 9845جفت بیمار مبتلا به سرطان پستان که به عنوان سرطان قبلی یا دوم بین سال های 2010 و 2011 تشخیص داده شده بودند ، به عنوان گروه دوم وارد شدند. برای ارزیابی تأثیر سرطان قبلی بر بقا بیماران از مدل های مخاطره ای Kaplan-Meier و Cox منطبق بر PSM استفاده شد. نتایج نشان داد که در بازماندگان از سرطان های زنان (به عنوان مثال ، سرطان تخمدان) در مقایسه با بازماندگان از سرطان های دستگاه گوارش و دستگاه ادراری ، خطر ابتلا به سرطان پستان بیشتر است. بیشتر بیماران در اثر سرطان پستان نسبت به سرطان قبلی ادرار (53.3 %در مقابل 40% ، P <0.05) و ملانوم (7/66 %در مقابل 33.3% ، P <0.05) جان خود را از دست دادند. نسبت مرگ و میر ناشی از سرطان پستان به مرگ ناشی از سرطان قبلی در بیماران با فاصله تشخیص ≥ 3 سال به طور قابل توجهی بالاتر از بیماران با فاصله <3 سال بود (2.67% در مقابل 0.69 %، P <0.001). میزان بقای اختصاصی سرطان پستان و میزان بقا کلی در زنان مبتلا به سرطان پستان به عنوان دومین سرطان اولیه نسبت به کسانی که سرطان پستان به عنوان سرطان قبلی داشتند ، به ویژه در زنان با گیرنده مثبت هورمون به طور قابل توجهی کمتر بود. با این حال ، درمان سرطان پستان خطر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را کاهش داد (نسبت خطر = 0.695 ، فاصله اطمینان 95٪: 0.586-0.725 ، P <0.001). بیماران سرطانی پستان با سرطان های قبلی باید به دقت مورد آزمایشات بالینی قرار گیرند.

Risk of breast cancer-related death in women with a prior cancer
Fei Ji,1,3,* Ci-Qiu Yang,1,3,* Xiao-Ling Li,1,3,* Liu-Lu Zhang,1,3 Mei Yang,1,3 Jie-Qing Li,1,3 Hong-Fei Gao,1,3 Teng Zhu,1,3 Min-Yi Cheng,1,3 Wei-Ping Li,1,3 Si-Yan Wu,2,3 Ai-Ling Zhong,2,3 and Kun Wang 1,3
The overall risk of developing a second primary cancer is increasing. The purpose of this study was to analyze the survival of patients with breast cancer diagnosed after a prior cancer and identify risk factors of breast cancer death in this population. Using the SEER database, we identified 1,310 woman diagnosed with breast cancer between 2010 and 2015 after a prior cancer as the primary cohort. Clinicopathological characteristics were compared using the Student t-test and chi-square test. Fine and Gray’s regression was used to evaluate the effect of treatments on breast cancer death. After propensity score matching (PSM), 9,845 pairs of patients with breast cancer as the prior or second cancer diagnosed between 2010 and 2011 were included as a second cohort. PSM-adjusted Kaplan-Meier and Cox hazards models were used to evaluate the impact of prior cancer on survival. The results showed that survivors of gynecologic cancers (e.g., ovarian cancer) had a higher risk of developing breast cancer than survivors of gastrointestinal and urinary tract cancers. More patients died of breast cancer than of prior urinary cancer (53.3% vs. 40%, P < 0.05) and melanoma (66.7% vs. 33.3%, P < 0.05). The ratio of breast cancer deaths to prior cancer deaths was significantly higher in patients with diagnoses interval ≥ 3 years than in those with the interval < 3 years (2.67 vs. 0.69, P < 0.001). Breast cancer-specific survival and overall survival rates were significantly lower in women with breast cancer as the second primary cancer than in those with breast cancer as the prior cancer, especially among hormone receptor-positive women. However, breast cancer treatment decreased the risk of breast cancer -specific death (hazard ratio = 0.695, 95% confidence interval: 0.586–0.725, P < 0.001). Breast cancer patients with prior cancers must be carefully considered for clinical trials.
PMID: 32250967
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان