محیط کشت رویی سلول های سرتولی اسپرماتوژنز را در بیضه موش آزواسپرمی بازیابی می کند

تاریخ انتشار: دوشنبه 31 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
مطالعه حاضر کاربردهای بالقوه محیط کشت رویی (CM) سلول های سرتولی (SC) را ارزیابی می کند و اثرات محیط رویی را بر روند اسپرماتوژنز در موش های آزواسپرمی بررسی می کند. برای این مطالعه ، 40 موش بالغ (28-30 گرم) به 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند: (1) شاهد ،
(2 DMSO 2٪ ((10میکرولیتر) ، (3) بوسولفان (40 میلی گرم در کیلوگرم تک دوز) و ( 4) بوسولفان همراه با 10) CM میکرولیتر(.سلول های سرتولی از بیضه های موش 4 هفته ای جدا شدند. پس از استفاده از داروهای بیهوشی ، 10 میکرولیتر CM به مدت بیش از 3-5 دقیقه به هر بیضه تزریق شد و پس از آن ، نمونه های اسپرم از دم اپیدیدیم جمع آوری شد. پس از آن ، حیوانات تحت اتان قرار گرفتند و نمونه برداری از بیضه برای آزمایش های آسیب شناسی و استخراج RNA به منظور بررسی بیان ژن های c-kit ، STRA8 و PCNA صورت گرفت. داده ها نشان داد كه CM بطور قابل توجهی تعداد اسپرم و تعداد سلولهای بیضه مانند اسپرماتوگونی ، اسپرماتوسیت های اولیه ، اسپرماتیدهای گرد ، سلول های سرتولی و سلول های لیدیگ را در مقایسه با گروه های شاهد ،DMSO و بوسولفان افزایش می دهد ،. علاوه بر این ، نتایج نشان داد که بیان c-kit و STRA8 در 8 هفته پس از آخرین تزریق در گروه های بوسولفان و بوسولفان CM / به طور قابل توجهی کاهش یافته است (p < 0.001) . اما تفاوت معنی داری برای ژن PCNA در مقایسه با گروههای شاهد و DMSO مشاهده نشد . (p < 0.05)
این یافته ها نشان می دهد که محیط رویی سلول سرتولی ممکن است به عنوان یک روش عملی برای استراتژی های درمانی در پزشکی باروری و ترمیمی مفید باشد.
Sertoli cell-conditioned medium restores spermatogenesis in azoospermic mouse testis
Sakineh Panahi 1, Amin Karamian 1, Ensieh Sajadi 1, Abbas Aliaghaei 1, Hamid Nazarian 1, Shabnam Abdi 2, Samira Danyali 3, Shahrokh Paktinat 1, Mohammad-Amin Abdollahifar 4, Reza Mastery Farahani 5
Abstract
The current study evaluates potential applications of Sertoli cell (SC)-conditioned medium (CM) and explores the effects of the conditioned medium on the spermatogenesis process in azoospermic mice. For this study, 40 adult mice (28-30 g) were divided into 4 experimental groups: (1) control, (2) DMSO 2% (10 μl), (3) busulfan (40 mg/kg single dose) and (4) busulfan/CM (10 μl). SCs were isolated from 4-week-old mouse testes. After using anesthetics, 10 μl of CM was injected over 3-5 min into each testis and subsequently, sperm samples were collected from the tail of the epididymis. Afterward, the animals were euthanized and testis samples were taken for histopathology experiments and RNA extraction in order to examine the expression of c-kit, STRA8 and PCNA genes. The data showed that CM notably increased the total sperm count and the number of testicular cells, such as spermatogonia, primary spermatocytes, round spermatids, SCs and Leydig cells compared with the control, DMSO and busulfan groups. Furthermore, the results showed that expression of c-kit and STRA8 was significantly decreased in the busulfan and busulfan/SC groups at 8 weeks after the last injection (p < 0.001) but no significant difference was found for PCNA compared with the control and DMSO groups (p < 0.05). These findings suggest that the Sertoli cell-conditioned medium may be beneficial as a practical approach for therapeutic strategies in reproductive and regenerative medicine
PMID: 31494714
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان