محیط رویی سلولهای استرومایی مزانشیمی انسان ، مهار بسته شدن زخم ناشی از غلظت کم سرم و هیپوکسی را معکوس می کندزخم های مزمن ، مانند زخم های فشاری ، یکی از عوارض شایع در اختلال درگردش خون محیطی ، مانند دیابت پیشرفته است. ثابت شده است که عوامل ترشح شده توسط سل

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 22 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating
زخم های مزمن ، مانند زخم های فشاری ، یکی از عوارض شایع در اختلال درگردش خون محیطی ، مانند دیابت پیشرفته است. ثابت شده است که عوامل ترشح شده توسط سلولهای استرومایی مزانشیمی (MSC) باعث بهبود ترمیم زخم در شرایط in vitro و in vivo می شوند. با این حال ، درک کمی از تأثیر ریزمحیط زخم مزمن ، یعنی تأمین محدود مواد مغذی و اکسیژن ، بر توانایی سلولهای زخم در پاسخ به سلولهای بنیادی مزانشیمی وجود دارد. در این مطالعه ، ما برای اولین بار اثرات کمبود اکسیژن (1٪ (O2 و غلظت کم سرم (1٪ سرم) بر تکثیر و مهاجرت سلولهای کراتینوسیت را بررسی کردیم. ما دریافتیم که هیپوکسی و سرم پایین به طور قابل توجهی سرعت این روند را کاهش می دهد. بعد ، دریافتیم که افزودن محیط رویی تغلیظ شده MSC انسانی (hMSC-CM) هم مهاجرت و هم تکثیر سلولی را در حضور هیپوکسی و سرم کم افزایش می دهد. علاوه براین ، سرم کم و کمبود اکسیژن باعث کاهش انتشار سلول و بیان F-actin می شود که در حضور hMSC-CM معکوس شد. چندین واسطه ترمیم زخم در hMSC-CM ، از جمله IL-5 ، IL-6 ، IL-8 ، IL-9 ، IP-10 ، MCP-1 ، FGF-2 و VEGF. شناسایی شده اند. این مطالعه نشان می دهد که ترشحات تغلیظ شده سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی می تواند اثر مهاری هیپوکسی و سرم کم را در تکثیر و مهاجرت کراتینوسیت ها معکوس کند. این پدیده ممکن است به اثرات مفید hMSC-CM در ترمیم زخم در داخل بدن کمک کند.


Medium conditioned by human mesenchymal stromal cells reverses low serum and hypoxia-induced inhibition of wound closure
Wilai Kosol 1, Suneel Kumar 1, Ileana Marrero-BerrÍos 1, Francois Berthiaume 2
Abstract
Chronic wounds, such as pressure ulcers, are a common complication of impaired peripheral circulation, such as in advanced diabetes. Factors secreted by mesenchymal stromal cells (MSCs) have been shown to enhance wound healing in vitro and in vivo. However, there is little understanding of the impact of the chronic wound environment, namely the limited supply of nutrients and oxygen, on the ability of wound cells to respond to MSCs. In this study, we first established the effects of hypoxia (1% O2) and low serum (1% serum) concentration on the proliferation and migration of keratinocytes. We found that hypoxia and low serum significantly slowed down these processes. Next, we found that supplementation with human MSC-concentrated conditioned media (hMSC-CM) enhanced both cell migration and proliferation in the presence of hypoxia and low serum. Furthermore, low serum and hypoxia decreased cell spreading and F-actin expression, which was reversed in the presence of hMSC-CM. Several wound healing mediators were identified in hMSC-CM, including IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IP-10, MCP-1, FGF-2, and VEGF. This study suggests that the concentrated secretome of human MSCs can reverse the inhibitory effect of hypoxia and low serum on keratinocyte proliferation and migration. This phenomenon may contribute to the beneficial effects of hMSC-CM on wound healing in vivo.

PMID: 31761327
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان