جنسیت زن به عنوان یک فاکتور پیش آگهی مستقل در ایجاد ورم مخاط دهان در حین پیوند اتولوگ سلول های بنیادی محیطی است

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
موکوزیت دهانی (OM) یک عارضه تکرارشونده سمیت مرتبط با پیوند سلول های بنیادی در بدخیمی های خون شناسی است که در میزان مرگ و میر نقش دارد. درمان این بیماری هنوز به طور عمده حمایتی است. ما در یک آنالیزگذشته نگر عوامل خطر را در 192 بیمار پیوند شده با سلول های بنیادی محیطی اتولوگ مبتلا به لنفوم و مولتیپل میلوما (MM) ارزیابی کردیم. بعلاوه ، ما در هنگام پیوند سطح هورمون را در سرم و بزاق 7 بیمار زن یائسه مبتلا به لنفوم در مقایسه با افراد سالم با استفاده از روش ایمنی سنجی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA) بررسی کردیم. آنالیز چند متغیره پیوند نوتروفیل p <0.001) ؛( p = 0.021 و جنسیت زن p = 0.023)
؛ (p= 0.038 را به عنوان فاکتورهای قابل پیش بینی مستقل در گروه بیمار ترکیبی و در گروه لنفوم ، و پیوند نوتروفیل در گروه مولتیپل میلوما(p = 0.008) نشان داد. از 85 شرکت کننده زن 19 نفر قبل از یائستگی و 66 نفریائسه بودند. 15 نفر از زنان قبل از یائستگی و 49 نفر از زنان یائسه بیشتر اوقات با لنفوم نسبت به مولتیپل میلوما (0.009( p = دچار موکوزیت اولسراتیو شدند (769/0 (p= . استروژن سرم هم کاهش معنی داری را هم در گروه کنترل و هم در بیماران پیوندی بعد از یائسگی در مقایسه با قبل از یائسگی ، بدون تفاوت در بزاق ، نشان داد. سطح پروژسترون سرم در روز 7 پیوند به طور قابل توجهی افزایش یافت (0.026 ( p= ، در حالی که پروژسترون بزاقی در روز 7+ و 14+ افزایش یافته است. نتایج ما حاکی از تأثیر منفی هورمون های جنسی زنانه بر ایمنی دهان با نقش در اتیوپاتوژنز موکوزیت دهانی است.

Female sex as an independent prognostic factor in the development of oral mucositis during autologous peripheral stem cell transplantation
• Enikő Gebri, Attila Kiss, Ferenc Tóth & Tibor Hortobágyi

Oral mucositis (OM) is a frequent complication of stem cell transplantation-associated toxicity in haematological malignancies, contributing to mortality. Therapy still remains mainly supportive. We assessed risk factors in retrospective analysis of 192 autologous peripheral stem cell transplantation patients with lymphoma and multiple myeloma (MM), respectively. Futhermore, we examined the hormone levels both in serum and saliva during transplantation in 7 postmenopausal female patients with lymphoma compared to healthy controls using electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA). Multivariable analysis revealed neutrophil engraftment (p < 0.001; p = 0.021) and female sex (p = 0.023; p = 0.038) as independent predictive factors in the combined patient group and in the lymphoma group, and neutrophil engraftment (p = 0.008) in the MM group. Of the 85 female participants 19 were pre- and 66 postmenopausal. Fifteen of the pre-, and 49 of the postmenopausal women developed ulcerative mucositis (p = 0.769), more often with lymphoma than MM (p = 0.009). Serum estrogen decreased significantly both in postmenopausal controls and transplantated patients compared to premenopausals, with no difference in saliva. Serum progesterone level was significantly (p = 0.026) elevated at day + 7 of transplantation, while salivary progesterone increased at day + 7 and + 14. Our results indicate a predominantly negative effect of female sex hormones on oral immunity with role in the aetiopathogenesis of OM.
PMID: 87754
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان