پتانسیل تمایزی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلولهای زایا با و بدون فاکتورهای رشد

تاریخ انتشار: شنبه 22 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
این مطالعه با هدف کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی (AT-MSC) با و بدون فاکتور مهاری سرطان خون (LIF) ، فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از سلول های گلیال (GDNF) ، فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) و اسید رتینوئیک (RA) و بررسی تأثیر آنها را در تمایز این سلولها به سلولهای زایا انجام شد. سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی موش جدا شدند و ماهیت این سلولها توسط فلوسیتومتری تأیید شد. سلولها در شرایط مختلف کشت شدند ، از جمله سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت یافته در حضور فاکتورهای رشد ، سلولهای بنیادی مزانشیمی بدون فاکتورهای رشد ، سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت شده با ترکیب فاکتورهای رشد و RA و سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت شده با RA . بعد از 2 هفته ، بیان ژن c ‐ Kit ، Gcnf ، Mvh و Scp3 و بیان پروتئین c ‐ Kit و Gcnf به ترتیب با PCR Real time و وسترن بلات ارزیابی شدند. بیان Scp3 در گروه های حاوی RA افزایش یافت (01 / 0(p < . بیان c ‐ Kit و Mvh در گروه های حاوی فاکتور رشد افزایش نشان داد (01 / 0p < ). آنالیز وسترن بلات نتایج PCR Real time را تأیید کرد. استفاده از فاکتورهای رشد برای کشت طولانی مدت سلولهای بنیادی می تواند مفید باشد. با این حال ، برای پیشبرد تمایز سلولهای زایا ، عوامل رشد باید باسایر عوامل القا کننده میوز مانند RA استفاده شود.
Differentiation potential of adipose tissue‐derived mesenchymal stem cells into germ cells with and without growth factors
Keihan Ghatreh Samani; Masoumeh Eliyasi; Dashtaki Shahla; Alaei Ghasem Saki
Abstract
This study aimed to culture the adipose tissue‐derived mesenchymal stem cells (AT‐MSCs) with and without leukaemia inhibitory factor (LIF), glial cell line‐derived neurotrophic factor (GDNF), epidermal growth factor (EGF) and retinoic acid (RA), and investigate their impact on the differentiation of these cells into germ cells. MSCs were separated from adipose tissue of mice, and the nature of these cells is confirmed by flow cytometry. The cells were cultured in different conditions, including MSCs grown in the presence of the growth factors, MSCs without the growth factors, MSCs cultured with combined growth factors and RA, and MSCs cultured with RA. After 2 weeks, the gene expression of c‐Kit, Gcnf, Mvh and Scp3 and the protein expression of c‐Kit and Gcnf were assessed by real‐time PCR and Western blot, respectively. Scp3 was overexpressed in the groups supplemented with RA (p < .01). The expression of c‐Kit and Mvh in the growth factor‐supplemented groups was increased (p < .01). Western blot analysis confirmed the real‐time PCR results. The use of the growth factors for the long‐term culture of stem cells can be beneficial. However, to promote germ cell differentiation, the growth factors might be used by other meiosis inducer factors, such as RA.
PMID: 0988776
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان