پرتوانی و اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی سلولهای استرومایی مزانشیمی مشتق از سلول بنیادی پرتوان القایی سگ مشابه سلولهای استرومایی مزانشیمی جمع آوری شده است

تاریخ انتشار: شنبه 02 اسفند 1399 | امتیاز: Article Rating
با نگاه به استفاده از پتانسیل درمانی سلولهای استرومایی مزانشیمی سگ(cMSC) به عنوان تعدیل کننده التهاب و پاسخ ایمنی ، و برای جلوگیری از مسائل مربوط به کیفیت و کمیت متغیر cMSC های جمع آوری شده ، ما خواص تعدیل سیستم ایمنی cMSC مشتق شده از سلولهای بنیادی پرتوان القایی سگ (ciMSC) را بررسی کرده ، و آنها را با cMSCبه دست آمده از بافت چربی (cAT-MSC) و مغز استخوان (cBM-MSC) مقایسه کردیم. ترکیبی از تعیین توالی عمیق و RT-PCR کمی رونوشت های ciMSC تایید کرد که ciMSC
ژن های مشترک بیشتری با cBM-MSC و cAT-MSC نسبت به ciPSC ها یی که از نشات گرفته اند بیان می کنند. هر دو ciMSC و cMSC جمع آوری شده طیف وسیعی از فاکتورهای پرتوانی مشترک با
ciPSC ها از جمله NANOG ، POU5F1 (OCT-4) ، SOX-2 ، KLF-4 ، LIN-28A ، MYC ، LIF ، LIFR و TERT را بیان می کنند. با این حال ، ESRRB و PRDM-14 ، هر دو فاکتور مرتبط با پرتوانی معمولی نسبت به پرتوانی اصلی فقط در ciPSC بیان شدند. CXCR- که برای جایگیری MSC در نقاط التهاب ضروری است نیز در ciMSC ها ، cAT- MSC و cBM-MSC ها قابل تشخیص بود ، اما در ciPSC ها بیان نشد. ciMSC به طور عمده فاکتورهای تعدیل سیستم ایمنی iNOS ، GAL-9 ، TGF-β1 ، PTGER-2α و VEGF و واسطه های پیش التهابی COX-2 ، IL-1β و IL-8. را بیان کردند. هنگامی که ciMSCs با سیتوکین های پیش التهابی فاکتور نکروز توموری- α (cTNF-α) ، اینترفرون- γ (cIFN-γ) ، یا ترکیبی از هر دو تحریک شدند، بیان IDO ، iNOS ، GAL-9 ، HGF ، TGF-β1 ، PTGER-2α ، VEGF ، COX-2 ، IL-1β و IL8 در آنها افزایش یافت. هنگامی که ciMSC با لنفوسیت های تحریک شده با میتوژن هم کشتی داده شدند، بیان
iNOS ، HGF ، TGF-β1 و PTGER-2α در آنها کاهش یافت ، در حالی که بیان COX-2 ، IDO و IL-1β افزایش یافتند. روی هم رفته ، این یافته ها نشان می دهد که ciMSC دارای قابلیت های تنظیم کننده سیستم ایمنی مشابه با cMSC جمع آوری شده طبیعی هستند و از تحقیقات بیشتر در مورد استفاده بالقوه آنها برای مدیریت اختلالات التهابی و ایمنی سگ پشتیبانی می کند.

Pluripotency and immunomodulatory signatures of canine induced pluripotent stem cell-derived mesenchymal stromal cells are similar to harvested mesenchymal stromal cells
Shahsavari Arash; Weeratunga Prasanna; Ovchinnikov, Dmitry A; Whitworth, Deanne J.
With a view towards harnessing the therapeutic potential of canine mesenchymal stromal cells (cMSCs) as modulators of inflammation and the immune response, and to avoid the issues of the variable quality and quantity of harvested cMSCs, we examined the immunomodulatory properties of cMSCs derived from canine induced pluripotent stem cells (ciMSCs), and compared them to cMSCs harvested from adipose tissue (cAT-MSC) and bone marrow (cBM-MSC). A combination of deep sequencing and quantitative RT-PCR of the ciMSC transcriptome confirmed that ciMSCs express more genes in common with cBM-MSCs and cAT-MSCs than with the ciPSCs from which they were derived. Both ciMSCs and harvested cMSCs express a range of pluripotency factors in common with the ciPSCs including NANOG, POU5F1 (OCT-4), SOX-2, KLF-4, LIN-28A, MYC, LIF, LIFR, and TERT. However, ESRRB and PRDM-14, both factors associated with naïve, rather than primed, pluripotency were expressed only in the ciPSCs. CXCR-4, which is essential for the homing of MSCs to sites of inflammation, is also detectable in ciMSCs, cAT-and cBM-MSCs, but not ciPSCs. ciMSCs constitutively express the immunomodulatory factors iNOS, GAL-9, TGF-β1, PTGER-2α and VEGF, and the pro-inflammatory mediators COX-2, IL-1β and IL-8. When stimulated with the canine pro-inflammatory cytokines tumor necrosis factor-α (cTNF-α), interferon-γ (cIFN-γ), or a combination of both, ciMSCs upregulated their expression of IDO, iNOS, GAL-9, HGF, TGF-β1, PTGER-2α, VEGF, COX-2, IL-1β and IL-8. When co-cultured with mitogen-stimulated lymphocytes, ciMSCs downregulated their expression of iNOS, HGF, TGF-β1 and PTGER-2α, while increasing their expression of COX-2, IDO and IL-1β. Taken together, these findings suggest that ciMSCs possess similar immunomodulatory capabilities as harvested cMSCs and support further investigation into their potential use for the management of canine immune-mediated and inflammatory disorders.
PMID: 43211
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان