آللهای آنتی ژن لکوسیت انسانی(HLA) با ایمنی زایی واکسن کووید-19 و خطر پیشرفت عفونت مرتبط هستند

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 آبان 1401 | امتیاز: Article Rating

ایمنیزایی واکسن SARS-CoV-2 بین افراد متفاوت بوده و پاسخ‌های ایمنی با اثربخشی واکسن مرتبط است. با استفاده از داده‌های 1076 فرد شرکت‌کننده در کارآزمایی‌ اثربخشی واکسن ChAdOx1 nCov-19 در بریتانیا، متوجه شدیم که تنوع افراد در پاسخ‌های آنتی‌بادی نرمال‌شده علیه SARS-CoV-2 و دامنه اتصال گیرنده آن (RBD) در 28 روز پس از دریافت اولین دوز واکسن، ارتباط معنی‌داری با آلل‌های کلاس II کمپلکس سازگاری بافتی اصلی (MHC) نشان می‌دهد. مهمترین ارتباط آماری معنی دار بین سطوح بالای آنتی بادی ضد RBD و HLA-DQB1*06 بود که ما آن را در 1677 فرد واکسینه شده دیگر مشاهده کردیم. افراد حامل آلل HLA-DQB1*06 در مقایسه با افرادی که فاقد این آلل هستند، کمتر احتمال داشت که عفونت پیشرفته  SARS-CoV-2تایید شده با PCR و متعاقبا موج آلفای کووید را تجربه کنند (HR 0.63، 0.42-0.93، P = 0). یک پپتید مشتق شده از S متمایز، شناسایی شده که پیش‌بینی می‌شود در مقایسه با سایر آلل‌های مشابه به‌طور متفاوت به HLA-DQB1*06 متصل می شود. همچنین شواهدی از افزایش پاسخ‌های سلول B خاطره اختصاصی  در افراد حامل‌ الل HLA-DQB1*06 در 84 روز پس ازدریافت اولین دوز واکسن یافت شده است. نتایج ما ارتباط نوع HLA با پاسخ آنتی‌بادی واکسن کووید-19 و خطر ابتلا به عفونت با پیامدهای ناشی از آن برای طراحی و اجرای واکسن در آینده را نشان می‌دهد.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-022-02078-

Human leukocyte antigen alleles associate with COVID-19 vaccine immunogenicity and risk of breakthrough  infection

 

Alexander J. Mentzer, Daniel O’Connor, Sagida Bibi, Irina Chelysheva,

Elizabeth A. Clutterbuck, Tesfaye Demissie…

 

SARS-CoV-2 vaccine immunogenicity varies between individuals, and immune responses correlate with vaccine efficacy. Using data from 1,076 participants enrolled in ChAdOx1 nCov-19 vaccine efficacy trials in the United Kingdom, we find that inter-individual variation in normalised antibody responses against SARS-CoV-2 spike (S) and its receptor binding domain (RBD) at 28 days following first vaccination shows genome-wide significant association with major histocompatibility complex (MHC) class II alleles. The moststatistically significant association with higher levels of anti-RBD antibody was HLA-DQB1*06 (P=3.2 x 10-9), which we replicate in 1,677 additional vaccinees. Individuals carrying HLA41 DQB1*06 alleles were less likely to experience PCR-confirmed breakthrough infection during the ancestral SARS-CoV-2 virus and subsequent Alpha-variant waves compared with non carriers (HR 0.63, 0.42-0.93, P=0.02). We identify a distinct S-derived peptide that is predicted to bind differentially to HLA-DQB1*06 compared with other similar alleles, and find evidence of increased spike-specific memory B-cell responses in HLA DQB1*06 carriers at 84 days following first vaccination. Our results demonstrate association of HLA type with COVID-19 vaccine antibody response and risk of breakthrough infection, with implications for future vaccine design and implementation.

 

PMID: 36228659

DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-022-02078-

PMID: 36228659
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان