مطالب موجود برای 'Osseointegration'
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) نقش های مهمی را طی جوش خوردن استخوان بازی می کند. این مطالعه تعیین کرد که 1) آیا وزیکول های خارج سلولی(EVs) مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی/اگزوزوم ها می توانند روی سطح تیتانیوم(Ti) فیکس شوند و رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر، 2) آیا پاسخ ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31753474
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان