مطالب موجود برای 'Cell functions'
سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت های زیستی متعددی از جمله مغز استخوان و بافت چربی بالغ و بافت های نوزادی مانند بند ناف و جفت جداسازی می شوند. در شرایط برون تنی، سلول های بنیادی مزانشیمی ویژگی های زیستی از توانایی تکثیر و چند توانی گسترده را نشان می دهند. علاوه براین، سلول های بنیادی مزانشیمی عملکرده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31055643
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از بافت های زیستی متعددی از جمله بافت مغز استخوان و بافت چربی بالغ و بافت های نوزادی مانند بند ناف و جفت جداسازی می شوند. در شرایط آزمایشگاهی، سلول های بنیادی مزانشیمی ویژگی های زیستی مانند توانایی تکثیر گسترده و چند توانی را نشان می دهند. علاوه براین، سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31055643
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان