مطالب موجود برای 'Intestinal stem cells'
بیماری روده التهابی(IBD) شامل دو بیماری معدی روده ای ایدیوپاتیک عمده می شود: کولیت اولسراتیو و بیماری کرون. اگرچه یک پیشرفت قابل توجه در درمان IBD بدست آمده است، اما هنوز جمعیت خاصی از بیماران به درمان های متداول که شامل عوامل زیستی هستند، مقاومت نشان می دهند. مطالعات اهمیت "بهبودی موکوسی"...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31970266
پیشینه و هدف: آسیب به سلول های اپی تلیالی روده ای و موکوس، موثر بودن شیمی درمانی را بدلیل مکانیسم های دخیل ناشناخته محدود می کند. اطلاعات اندکی موجود است که چگونه سیستم عصبی اینتریک تکثیر، تمایز، نقص و بازسازی سلول های بنیادی روده ای را تنظیم می کند. ما در حال حاضر به بررسی اثرات ایزوپروترنول روی سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31648381
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان