مطالب موجود برای 'the transition of cancer stem cells (CSCs)'
پیام رسانی JAK/STAT3 نقش الزای را در انواع مختلف سرطان ها بازی می کند. فعال شدن این مسیر منجر به افزایش قابلیت تومورزایی و متاستازی، گذار سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) و مقاومت به شیمی درمانی در سرطان از طریق تقویت گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) می شود. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به عنوان یک تنظیم کننده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31952344
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان