پتانسیل کبدزایی و اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از کبد انسانی بر ترمیم کبد

تاریخ انتشار: شنبه 22 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
سلول های بنیادی مشتق شده از کبد انسان (hLD-SC) به عنوان یک منبع احتمالی برای درمان با سلول های بنیادی در بیماران مبتلا به بیماری های جبران ناپذیر کبدی پیشنهاد شده است. با این حال ، مشخص نیست که آیا hLD-SC ساکن کبد نسبت به سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) به دست آمده از منابع دیگر ، می توانند تمایز بهتری به سرنوشت کبدی داشته باشند. در این مطالعه ، ما با ایجاد تمایز کبدی ، توانایی تمایز و قدرت ترمیم hLD-SC ها را با سلولهای بنیادی مشتق شده از ماتریکس بند ناف انسان (hUC-MSC) مقایسه کردیم. سلول های hLD-SC تمایز نیافته ، سطح نسبتاً بالایی از مارکرهای آندودرمی GATA4) و( FOXA1 را بیان کردند. در طول تمایز مستقیم کبدی تحت دو کوچک مولکول Fasudil) و (5-azacytidine ،
hLD-SC ها تنفس میتوکندری پیشرفته تری را در مقایسه با hUC-MSC نشان دادند. علاوه بر این ، hLD-SC ها در روز 14 تمایز تعداد بیشتری از مارکرهای سلول های پیش ساز کبدی CPM) و (CD133 را نشان داده و از روز 7 تا 21 با افزایش نشانگرهای کبدی ALB) ، HNF4A و( AFP به سلول های شبه کبدی بالغ تبدیل شدند. در حین پیوند سلولی به داخل بدن ، hLD-SCs طی 2 ساعت به کبد آسیب دیده ناشی از ایسکمی پرفیوژن موش ها مهاجرت کرده و آسیب کبدی را برطرف کردند. در مدل موشی آسیب کبدی ناشی از تیواستامید (TAA) ، hLD-SC های پیوند شده به کبد انتقال یافته و خودبه خود طی 14 روز به سلول های شبه سلول کبدی بالغ تبدیل شدند. این نتایج در مجموع نشان می دهد که hLD-SC دارای پتانسیل کبدزایی بیشتری هستند و تمایز کبدی ناشی از hLD-SCs ممکن است منبع امیدوار کننده سلولهای بنیادی برای ترمیم کبد باشد.

Hepatogenic Potential and Liver Regeneration Effect of Human Liver-derived Mesenchymal-Like Stem Cells
Jooyoung Lee,1,2,† Jiwan Choi,1,3,† Seoon Kang,1,3 Jiye Kim,1,2 Ryunjin Lee,2 Seongjun So,1,3 Young-In Yoon,4 Varvara A. Kirchner,5 Gi-Won Song,4 Shin Hwang,4 Sung-Gyu Lee,4 Eunju Kang,1,3,* and Eunyoung Tak1,2,*Human liver-derived stem cells (hLD-SCs) have been proposed as a possible resource for stem cell therapy in patients with irreversible liver diseases. However, it is not known whether liver resident hLD-SCs can differentiate toward a hepatic fate better than mesenchymal stem cells (MSCs) obtained from other origins. In this study, we compared the differentiation ability and regeneration potency of hLD-SCs with those of human umbilical cord matrix-derived stem cells (hUC-MSCs) by inducing hepatic differentiation. Undifferentiated hLD-SCs expressed relatively high levels of endoderm-related markers (GATA4 and FOXA1). During directed hepatic differentiation supported by two small molecules (Fasudil and 5-azacytidine), hLD-SCs presented more advanced mitochondrial respiration compared to hUC-MSCs. Moreover, hLD-SCs featured higher numbers of hepatic progenitor cell markers on day 14 of differentiation (CPM and CD133) and matured into hepatocyte-like cells by day 7 through 21 with increased hepatocyte markers (ALB, HNF4A, and AFP). During in vivo cell transplantation, hLD-SCs migrated into the liver of ischemia-reperfusion injury-induced mice within 2 h and relieved liver injury. In the thioacetamide (TAA)-induced liver injury mouse model, transplanted hLD-SCs trafficked into the liver and spontaneously matured into hepatocyte-like cells within 14 days. These results collectively suggest that hLD-SCs hold greater hepatogenic potential, and hepatic differentiation-induced hLD-SCs may be a promising source of stem cells for liver regeneration.
PMID: 32580448
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان