استخوان سازی هتروتوپیک در بیمار مبتلا به هیپراستوزیس اسکلتی ایدیوپاتیک منتشر: ورودی از یافته های بافت شناسی

تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 | امتیاز: Article Rating
شیوع بالای استخوان سازی هتروتوپیک (HO) در بیماران مبتلا به هیپراستوزیس اسکلتی ایدیوپاتیک منتشر ) (DISH) (یک بیماری متابولیکی که با کلسیفیکاسیون انتزها در ستون فقرات و نواحی محیطی آن مشخص می شود) گزارش شده است ،. ما آنالیز بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمی را در پنج ناحیه مختلف با استخوان سازی هتروتوپیک در بیمار مبتلا به DISH انجام دادیم تا تعامل متقابل احتمالی پروتئین مورفوژنتیک استخوان 2 (BMP-2) ، فاکتور تبدیل کننده رشد بتا (TGF-β) و دکورین را که برای افزایش توده استخوان کلسیفیکاسیون ماتریکس و تشکیل استخوان اندوکندرال بسیار مهم هستند را ارزیابی کنیم. ،. ما حدس می زنیم که ترومای حاصل از جراحی باعث HO و ترشح TGF-β در محل ضایعه می شود. TGF-β سلولهای پیش ساز استئوبلاست را به کار گرفته و بیان بیش از حد BMP-2 در عضله اسکلتی اطراف را تعیین می کند و باعث ایجاد یک تمایز استخوانی بیشتر شده و به شروع HO کمک می کند
Heterotopic ossification in a patient with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: Input from histological findings
Caterina Licini,1,2,* Luca Farinelli,1,* Giorgia Cerqueni,1 Andrell Hosein,1 Saverio Marchi,1 Antonio Gigante,1 and Monica Mattioli-Belmonte1

A high incidence of heterotopic ossification (HO) has been reported in patients with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH), a metabolic disease characterized by calcifications of entheses at spine and peripheral sites. We performed histological and immunohistochemical analyses in five different HO sites in a patient with DISH to study a possible mutual interaction of bone morphogenetic protein 2 (BMP-2), transforming growth factor beta (TGF-β), and decorin, crucial for bone mass increasing, matrix calcification, and endochondral bone formation. We speculated that the surgical trauma triggered HO, inducing TGF-β release at the lesion site. TGF-β recruits osteoblast precursor cells and determines the overexpression of BMP-2 in the surrounding skeletal muscle, inducing a further osteogenic differentiation, contributing to HO onset.
PMID: 33272008
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان