وزیکول‌های خارج‌سلولی مشتق از سلول‌های مزانشیمی بندناف انسانی، در محیط آزمایشگاهی (in vitro) توانایی تنظیم پاسخ ایمنی اکتسابی در موش لوپوسی را دارند.

تاریخ انتشار: شنبه 22 مرداد 1401 | امتیاز: Article Rating

لوپوس آریتماتوز سیستمیک (SLE) یک بیماری خود‌ایمنی بوده که چندین سیستم را در بدن درگیر می‌کند. علم آسیب‌شناسی بر پایه ایمنی‌شناسی معتقد است که عملکرد غیرمعمول سلول‌های T و تولید بیش از اندازه اتوآنتی‌بادی‌ها که توسط سلول‌های B ساخته می شوند، در آسیب به ارگان‌های چندگانه نقش دارند.

درمان‌هایی که براساس سلول‌های بنیادی مزانشیمی بند‌ناف انسان (hUCMSCs) استوار هستند توانایی این را دارند که در بیماری SLE نقش کارسازی داشته باشند. اگرچه عملکرد وزیکول‌های خارج‌سلولی مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC-EVs) هنوز نامشخص است. وزیکول‌های‌خارج سلولی (EVs) اساسا گروهی از نانو‌ذرات درون‌سلولی هستند که توسط سازوکارهایی ترشح می‌شوند و به عنوان ناقل زیستی، نقش حیاتی را در ارتباط سلول با سلول بازی می‌کنند.

شواهد جدید نشان می‌دهد MSC-EVs بعلت قابلیت تعدیل‌کنندگی سیستم ایمنی، می‌تواند اثرات مفیدی را در بیماری‌های خودایمنی داشته باشد. در این مطالعه اینکه آیا سلول‌های بنیادی مزانشیمی بندناف انسانی و وزیکول‌های خارج‌سلولی مشتق از آن‌ها، توانایی تنظیم پاسخ‌های ایمنی غیرطبیعی سلول‌های B و T در بیماری SLE را دارد یا خیر بررسی شده است.

ما سلول‌های تک‌هسته‌ای را از طحال موش MRL/lpr که مدل حیوانی SLE است، جداکردیم. تعداد  2 میلیون سلول‌ تک‌هسته‌ای فعال شده طحال طی مدت 3 روز در محیط آزمایشگاهی به ترتیب با ترکیبات پانصد هزار سلول مزانشیمی بندناف PBS (Phosphate-buffered saline) hUCMSC-Evs 25 ،50μg/ml، کشت داده شد و نسبت زیر‌مجوعه سلول‌های TCD4+، B cell و غلظت سایتوکاین‌ها اندازه‌گیری شد. هردو، سلول مزانشیمی hUCMSCs  و  hUCMSC-EVs سبب مهار سلول +T CD4 شدند ولی در مقابل، افزایش تولید سلول‌های T کمکی17 (Th17) و تحریک تولید اینترلوکین 17 (IL-17) و (P < 0.05) (TGF-B1) را به همراه داشت.
اگرچه تاثیر قابل توجه و معناداری برای سلول‌های T کمکی فولیکولی (Tfh)،TH1،TH2 و سلول‌های  Tتنظیمی (Treg) و  IL-10دیده نشد (P > 0.05) همچنین تنها سلول‌های hUCMSCs توانایی مهار سلول‌های + Bcell CD19 و تحریک تولید اینترفرون گاما (IFN-γ) و اینترلوکین4 (IL-4) را داشتند (P < 0.05). نتایج نشان داد، در محیط آزمایشگاهی سلول‌های hUCMSC-Evs حداقل تا حدی قادر به تنظیم سیستم ایمنی در بیماری SLE  هستند بنابراین می‌توان نقش جدید همراه با قابلیت تنظیمی برای آنها درنظر گرفت.
https://doi.org/10.1038/s41598-022-17331-8

Human umbilical cord mesenchymal stem cells derived extracellular vesicles regulate
acquired immune response of lupus mouse in vitro
Min Xie, Cuifang Li, Zhou She, Feifeng Wu, Jueyi Mao, Marady Hun, Senlin Luo, Wuqing Wan,
Jidong Tian & Chuan Wen*
Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease involving multiple systems. Immunopathology believes that abnormal T cell function and excessive production of autoantibodies by B cells are involved in multi-organ damage. Human umbilical cord mesenchymal stem cells (hUCMSCs) therapies have endowed with promise in SLE, while the function of MSC-derived extracellular vesicles (MSC-EVs) was still unclear. Extracellular vesicles (EVs) are subcellular components secreted by a paracellular mechanism and are essentially a group of nanoparticles. EVs play a vital role in cell-to-cell communication by acting as biological transporters. New evidence has shown beneficial effects of MSC-EVs on autoimmune diseases, such as their immunomodulatory properties. In this study, we investigated whether hUCMSCs derived extracellular vesicles (hUCMSCEVs) could regulate abnormal immune responses of T cells or B cells in SLE. We isolated splenic mononuclear cells from MRL/lpr mice, a classical animal model of SLE. PBS (Phosphate-buffered saline), 2 × 105 hUCMSCs, 25 μg/ml hUCMSC-EVs, 50 μg/ml hUCMSC-EVs were co-cultured with 2 × 106 activated splenic mononuclear cells for 3 days in vitro, respectively. The proportions of CD4+ T cell subsets, B cells and the concentrations of cytokines were detected. Both hUCMSCs and hUCMSC-EVs inhibited CD4+ T cells, increased the production of T helper (Th)17 cells, promoted the production of interleukin (IL)-17 and transforming growth factor beta1 (TGF-β1) (P < 0.05), although they had no significant effects on Th1, Th2, T follicular helper (Tfh), regulatory T (Treg) cells and IL-10 (P > 0.05); only hUCMSCs inhibited CD19+ B cells, promoted the production of interferon-gamma (IFN-γ) and IL-4 (P < 0.05). hUCMSCs exert immunoregulatory effects on SLE at least partially through hUCMSC-EVs vitro, therefore, hUCMSC-EVs play novel and potential regulator roles in SLE.

PMID: 35908050
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان