پیوند سلول های بنیادی مشتق شده از چربی انسانی با بیان بیش از حد LIF/IFN-β باعث بهبود در آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی (EAE) می شود.

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 آبان 1401 | امتیاز: Article Rating

مولتیپل اسکلروزیس (MS) شایع‌ترین بیماری دمیلینه کننده با دمیلیناسیون التهابی در سیستم عصبی مرکزی است. علاوه بر نقص در فرآیند ترمیم میلین، تغییر تعادل در سایتوکین‌های التهابی و ضد‌التهابی یکی از مهم‌ترین عوامل در پاتوژنز MS است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات بیان بیش از حد بتا اینترفرون (IFN-β) و فاکتور بازدارنده لوسمی (LIF) در سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسانی (IFN-β/LIF-hADSCs) بر آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی (EAE) انجام شد. 12 روز پس از القای EAE در موش‌های ماده C57Bl/6 با MOG35-55 و ظهور علائم بالینی اولیه، IFN-β/LIF-hADSCs به ورید دم موش مبتلا به EAE تزریق شد. موش‌ها پس از 32 روز قربانی شده و طناب نخاعی گروه‌های آزمایشی برای مطالعات هیستوپاتولوژیک و real-time RT-PCR تشریح شد. در اینجا، ما نشان دادیم که نمرات بالینی و نفوذ سلول‌های تک هسته‌ای موش‌های تحت درمان با IFN-β/LIF-hADSCs به طور قابل‌توجهی کاهش یافت.

دمیلیناسیون و تعداد سلول‌های Olig2+ و MBP+ در گروه آزمایش (IFN-β/LIF-hADSCs) به طور قابل توجهی افزایش یافت. یافته‌ها نشان داد که الگوی بیان ژن سیتوکین‌های التهابی و ضد‌التهابی در گروه IFN-β/LIF-hADSCs نسبت به گروه کنترل معکوس شده است. بیان بیش از حد LIF به عنوان یک نوروتروفیک و IFN-β به عنوان یک سیتوکین ضد التهابی در hADSC ها باعث افزایش اثر تعدیل‌کننده ایمنی hADSCها شده و میزان دمیلینه شدن را کاهش می‌دهد، همچنین تعداد سلول‌های Olig2+ را بهبود بخشیده و توانایی دارد که مقدار پروتئین MBP را افزایش دهد که می‌تواند تولید میلین در مدل EAE را افزایش دهد. این موضوع، علاوه بر ظرفیت hADSC ها برای تکثیر و تمایز، ممکن است اثربخشی درمان را افزایش داده و یک کاندید امیدوارکننده برای ژن درمانی مبتنی بر سلول‌های بنیادی در درمان ام اس در آینده باشد.

DOI: 10.1038/s41598-022-21850-9

Transplantation of human adipose-derived stem cells overexpressing LIF/IFN-β promotes recovery in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)

Mahdieh Yousefi 1Abolghasem Nabipour 2Mazdak Ganjalikhani Hakemi 3Mehnoosh Ashja-Arvan 3Noushin Amirpour 4Hossein Salehi 5

Multiple Sclerosis (MS) is the most common demyelinating disease with inflammatory demyelination in the central nerve system. Besides the defect in the myelin repair process, the balance change in inflammatory and anti- inflammatory cytokines is one of the most significant factors in MS pathogenesis. This study aimed at evaluating the effects of co-overexpressing beta interferon (IFN-β) and Leukemia inhibitory factor (LIF) in human adipose-derived stem cells (IFN-β/LIF-hADSCs) on the experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). 12 days after the induction of EAE on female mice C57Bl/6 with MOG35-55 and the emergence of primary clinical signs, the IFN-β/LIF-hADSCs were injected into the mice tail vein of the EAE mice. The mice were sacrificed after 32 days and the spinal cords of the experimental groups were dissected out for the histopathologic and real-time RT-PCR studies. Here, we showed that the clinical scores and infiltration of mononuclear cells of treated mice with IFN-β/LIF-hADSCs were decreased significantly. Demyelination and the number of Olig2+ and MBP+ cells were significantly increased in the test (IFN-β/LIF-hADSCs) group. The findings revealed that the pattern of inflammatory and anti- inflammatory cytokines gene expression in the IFN-β/LIF-hADSCs group was reversed compared to the control group. Overexpression of LIF as a neurotrophic and IFN-β as an anti-inflammatory cytokine in hADSCs increases the immunomodulatory effect of hADSCs reduces the extent of demyelination, improves the number of Olig2+ cells, and also increases the amount of MBP protein which can increase the production of myelin in EAE model. This, besides hADSCs capacity for proliferation and differentiation, might enhance the treatment efficacy and provide a promising candidate for stem cell-based gene therapy of MS therapy in the future.

PMID: 36284106

 

PMID: 36284106
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان