ینی هیچ امیدی نیس؟؟لطف کنید خبری شد بزارید بخونم شاید یزره امید تو.زندگی من ایجادشه برا ادامه ممنون

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه