ایدا@: <br />باسلام <br />این بیماری ژنتیکی و وابسته به جنس می باشد بنابراین تاکنون برای هیچ یک ازبیماری های ژنتیکی راه درمانی پیدانکرده اند،راههای درمانی موجودبرای ممانعت ازاثرات تخریبی و تحلیلی عضلانی ناشی ازبیماری است.تنها راه درمانی ان ژن درمانی است که هنوزبه ان نرسیده اند.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه