سلام ... من چند ماه پیش درباره مگس پران پرسیدم ... کسی جواب نداد ...تو رو خدا جواب بدید ... اگه تا 2 ...3 سال دیگه روشی میاد صبر کنم وگرنه با تمام خطری که داره ویترکتومی کنم .... دیگه خسته شدم .... تو ر خدا جواب بدید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه