مردی 44 ساله هستم دارای بیماری شارکو ماری توس می باشم تا سن 40 سالگی مشکلی نداشتم بعداز آن از پله بالا رفتن برایم مشکل گردید و از عید امسال راه رفتن برایم سخت شد در ماه رمضان روزه گرفتم وبعداز ماه رمضان عضلات پا هایم وهمچنین ران ولگنم از بین رفت ودرد شدیدی حالت گز گز وبرق گرفتگی در ان ها رخ داد و عضلات دستم ضعیف ودرد در ان ها شروع گردید مچ پاهایم افتاده شدودر حال حاضر تنها چند قدم می توانم به صورت نا متعادل راه بروم ودیگر توان راه رفتن ندارم وقادر به بلند شدن نمی باشم که به کمک دیوار بلند می شوم حدود دو ماه هم هست که عضلات شکمم نیز ضعیف شده وحالت نوارمانندی روی شکمم راسفت می کند آیا این هم از بیماری شارکوماری توس میباشد؟پدرم دارای بیماری شارکو ماری توس بود که تنها مچ پاهایش افتاده وتا80 سالگی قادر به راه رفتن بود وتنها ضعف در عضلات دست داشت دارای 10 خواهر وبرادر می باشم که همگی به خوبی راه می روند ولی دارای قوس کف پا هستند دارای 4 فرزند هستم که همگی سالم وهیچ گونه مشکلی ندارند و خودم از ماه رمضان به بعد عضلاتم از شکم به پایین شامل لگن ران ساق پا وپابی حسی در انها ایجاد شده ودارای درد می باشم ولاغر گردیده وبسیار ضعیف شده اند و قادر به راه رفتن نیستم وبه کمک دیوار از زمین بلند می شوم جناب دکتر ایا راه کاری برای بهبودم است ویا وسیله ی می باشد که بتوانم به کمک آن راه بروم وگرفتگی عضلات شکم که سفت می شود وحالت نوار مانندی روی شکمم می گیرد به این مر یضی ربط دارد ویا مریضی دیگری گرفته ام

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه