با سلام <br />متاسفانه بیماری شارکوت ماری توث یک بیماری ژنتیکی می باشد و نواقص عصبی و به دنبال آن ناتوانی های عصبی قابل بازگشت نمی باشد و تنها با داروهای موجود . فیزیوتراپی از بدتر شدن آن کمی می توان جلوگیری کرد.فعلا سلول درمانی نیز در این زمینه کمک کننده نمی باشد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه