حامد عزیز <br />با سلام <br />در خصوص ترمیم ضایعات نخاعی با سلول درمانی هنوز نتایج درمانی حاصل نشده است.با این حال شما می توانید به مرکز ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی مراجعه کنید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه