(آرشیو سال 1396)
میکروفلوئیدیک می تواند هم به عنوان علم و هم تکنولوژی در نظر گرفته شود. این زمینه به عنوان مطالعه رفتار مایعات در سطح کمتر از میکرولیتر و بررسی کاربرد آن در بیولوژی سلولی، شیمی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و پزشکی تعریف می شود. حداقل دو ویژگی برای میکروفلوئیدیک وجود دارد: مکانیکی و بیوشیمیایی که می تواند ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28130394
سلول های بنیادی مزانشیمی در سیستم های زیستی و بالینی مختلفی با هدف کشف پتانسیل درمانی آن ها برای بیماری های متنوع تست شده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی، جمعیت های ناهمگون با عملکرد متنوع هستند. در قالب این پیچیدگی چند بعدی، یک سوال تکراری این است که چه منبعی با جمعیت سلول های بنیادی مزانشیمی برای نش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28372276
خون بند ناف(UCB) که پیش از این به عنوان یک زباله پزشکی شناخته شده بود، به طور فزاینده ای به عنوان منبع سلولی ارزشمندی برای استفاده درمانی در نظر گرفته شده است.شناخته شده ترین کاربرد آن پیوند سلول های بنیادی خون ساز(HSCT) است، به طوری که خون بند ناف به طور فزاینده ای از 28 سال پیش که اولین پیوند خون ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28379044
سلول های کشنده ذاتی(NK)،لنفوسیت های سیستم ایمنی ذاتی هستند که قادر به کشتن اهداف مختلف مانند سلول های سرطانی و سلول های آلوده شده به ویروس بدون فعال سازی قبلی هستند و این امر آن ها را کاندیدای جذابی برای ایمنی درمانی سرطانی می سازد. خون بند ناف(UCB) منبعی از سلول های بنیادی خون ساز برای پیوند است ام...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28386260
یک ارگانوئید می تواند به عنوان ساختارهای سه بعدی شبه اندام تعریف شود که از سلول های پیش ساز خاص اندام شکل می گیرد. به طور تجربی مشخص شده است سلول های پیش ساز اندام زمانی که در شرایط آزمایشگاهی تجمع یافته و کشت شدند به صورت بافت های سه بعدی خودسازماندهی کردند. در حالی که این قدرت ذاتی سلول های پیش س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28361319
ما در این جا بازبرنامه ریزی سلول های CD34+ جداسازی شده از خون بند ناف بدست آمده بعد از زایمان طبیعی کودکان هندی زنان سالم را توصیف کرده ایم. سلول ها با استفاده از وکتورهای اپی زومال بیان کننده Oct4، Sox2، L-Myc، Klf4، Lin28 و p53DD(موتاسیون منفی درp53)، نوکلئوفکت شدند. کلونی ها بوسیله رنگ آمیز آلکا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28395807
تولید سلول های قرمز خون که اصطلاحا آن را اریتروپوئیزیز می نامند در جنین موش در حال تکوین در دو موج رخ می دهد: اریتروپوئیزیز بدوی اولیه بوسیله اریتروپوئیزیز قطعی دنبال می شود. در جنین موش، اریتروپوئیزیز بدوی و قطعی در کیسه زرده خارج جنینی شروع می شود. سپس موج قطعی به کبد جنینی، طحال جنینی و مغز استخو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28401096
مطالعات نشان می دهد که پیوند همگام سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) و سلول های بنیادی خون ساز CD34+ مشتق از خون بند ناف(HSC) اثرات درمانی بیشتری را ارائه می دهند اما اطلاعات اندکی در مورد اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون روی تکثیر سلول های بنیادی خون ساز و تولید سلول های قرمز خونی در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28403524
تکوین مکانیسم های بیماری زا، درمان های خاص ضد ویروسی و واکسن های مهار کننده آلودگی ویروس هپاتیت C(HCV) به دلیل فقدان مدل کشت سلولی که بتواند به طور طبیعی تمام چرخه زندگی HCV را تقلید کند، محدود شده است. در این جا ما یک مدل کشت سلولی HCV مبتنی بر سلول های بنیادی کبد جنین انسانی(hFLSCs) را ایجاد کرده ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28407288
هدف: مشخص شده است که شبه آنژیوپوئینتین4(ANGPTL4) نقش های متنوعی را در پاسخ به ورزش بازی می کند و اخیرا نشان داده شده است که بهبود تاندون که بافت فیبری تحمل کننده بار است که برای حرکت موثر نیاز است، را تقویت می کند. هدف مطالعه حاضر، کشف بیشتر مکانیسم های اثر ANGPTL4‌روی سلول های تاندونی با استفاده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28398948
اسپرماتوژنز یک فرایند مداوم و هماهنگ تولید اسپرماتوزوآ است. تصور می شود این فرایند در موش اندکی بعد از تولد با ظهور اسپرماتوگونی های در حال تولد در بیضه ها شروع می شود. با این حال، به دلیل این که اسپرماتوگونی های در حال تولد از گونوسیت هایی منشا می گیرند که از نظر ریختی از اجدادشان قابل تشخیص نیستند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28341395
هدف: سلول های سرتولی(SCs) جزء اصلی بیضه ها هستند که طیفی از سیتوکین ها و فاکتورهای سرکوب کننده ایمنی را ترشح می کنند و یک حمایت غذایی و حفاظت ایمنی را برای رشد و تکوین اسپرم ایجاد می کنند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین سلول های سرتولی و سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان(BMSCs) به منظور ارائه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28386334
دیابت میلیون ها فرد را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می دهد و جایگزینی سلول های بتا یک استراتژی امیدوار کننده است. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می توانند به هر نوع سلولی از جمله سلول های بتای پانکراس تمایز یافند و یک تیمار درمانی خوب را برای دیابت ارائه دهند. با این حال، مکانیسم های مولکولی د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28387177
در این مطالعه، ما از غربالگری تمام ژنوم و پروفایل کردن بیان ژن 215 رده سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از اهدا کننده های مختلف برای شناسایی واریته های ژنتیکی مربوط به بیان RNA برای 5746 ژن استفاده کردیم. ما قادر به پیش بینی واریته های عامل برای بیان جایگاه ویژگی رفتاری کمی(eQTLs) که متصل شدن فا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28388430
بیماری ذخیره لیپیدی خنثی با میوپاتی(NLSDM) یک نقص نادر متابولیسم تری اسیل گلیسرول است که بوسیله ذخیره غیر طبیعی چربی خنثی در اندامکی موسوم به قطرات چربی(LDs) اتفاق می افتد. ویژگی های بالینی عمده میوپاتی و کاردیومیوپاتی پیشرونده است. شروع NLSDM بوسیله موتاسیون های اتوزومی مغلوب در ژن PNPLA2 ایجاد می ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28391974
صفحه 55 از 60ابتدا   قبلی   50  51  52  53  54  [55]  56  57  58  59  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان