(آرشیو سال 1393)
فعالیت تعدیل سیستم ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی ( (MSC تا حد زیادی توسط عوامل پاراکرین انجام می شود. ما به تازگی نشان دادیم که اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی برلنفوسیت های B را درکشت سلولهای تک هسته ای خون محیطی (PBMC) می توان با وزیکول های خارج سلولی (EVs) جدا شده از مایع ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25695896
سلولهای بنیادی مسیر جدیدی را برای درمان فیبروز کبدی گشوده اند. ما اثر سلول های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با سایتوکاین های HGF و FGF4 را در کاهش آسیب کبدی ناشی از CCl4 در شرایط in vitro و in vivo مورد بررسی قرار دادیم. سلول های بنیادی مزانشیمی موش به منظور بهبود توانایی آنها درکاهش آسیب ناشی از C...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25685159
گرافت های اتولوگ استخوان نشان دهنده استاندارد سازی توجه به درمان نقائص استخوانی است اما این زیست مواد در بیماران مسن تر قابل اعتماد نیستند. کارایی یک اتوگرافت را می توان با توجه به سلول های بنیادی چندتوان مقیم در گرافت استخوانی پیش بینی کرد. پیری میزان بقا و عملکرد این سلول های بنیادی را کاهش داده، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25682158
تولید سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) در in vitro، دارای پتانسیل بسیار زیاد برای ارائه به عنوان منبعی جایگزین از سلول های اهدایی برای پیوند بالینی سلول های بنیادی خون ساز است. با این حال، کارایی پایین پروتکل های موجود برای تولید رده های خونی و عدم عملکرد شناسایی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25680303
سلول های بنیادی جنینی پرتوان انسانی(hESCs) بر مبنای سیگنال های محیطی قادر به تمایز به انواع رده های سلولی هستند. پیش از این ما نشان داده ایم که سلول های بنیادی جنینی پرتوان انسانی می توانند با توجه به سازماندهی، ژئومتری و اندازه توپوگرافی بستر به نورون ها یا سلول های گلیالی تمایز یابند. به ویژه، بست...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25682157
بیماری کبدی مرحله نهایی می تواند انتهای بیماری های حاد یا مزمن کبدی با تظاهراتی از نارسایی کبدی باشد. پیوند در حال حاضر یک درمان موثر برای این بیماری است. با این حال، پیوند به دلیل عدم وجود اهدا کنندگان، هزینه، رد پیوند و نیاز به سرکوب طولانی مدت سیستم ایمنی به شدت با محدودیت همراه است. سلول های بنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25656979
مطالعات قبلی نشان داده اند که پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان سبب پیشبرد بازیابی عملکرد عصبی بعد از سکته مغزی می شود، اما مکانیسم بازسازی عصبی تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. ما فرض کردیم که بهبود عملکرد آکسون های میلین دار ممکن است یکی از مکانیسم های زمینه ای باشد. دراین مطالع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25657721
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ازجفت به دلیل توانایی تکثیرزیاد و ویژگی چندتوانی به عنوان یک منبع سلولی در زمینه ترمیم آسیب عصبی مورد توجه هستند. در مطالعه حاضر، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ازجفت انسان به سلولهای بنیادی عصبی القا شده که پس از آسیب نخاعی موضعی به نخاع موش پیوند زده شدند. بهبود عملکرد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25657742
سابقه و هدف: هدف بررسی تمایزچند رده ای سلول های بنیادی بالغ مشتق از بافت چربی و توانایی آنها در تمایز به سلول های اندوتلیالی در شرایط in vitro بود. مواد و روشها: سلول های بنیادی بالغ مشتق از بافت چربی برای تشخیص فنوتیپ ایمنی، زمان دو برابرشدگی سلول، چرخه سلولی و القای تمایزبه سلولهای اندوتل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25651722
جمعیتی از سلول های بنیادی بزرگسال که مسئول بازسازی و ترمیم دوره ای هستند درآندومتر بسیارترمیم شونده پستانداران مقیم هستند. به تازگی، سلول های بنیادی / پیش ساز در آندومتر انسان و موش شناخته شده اند، اما این سلول ها در حیوانات اهلی دیگر کمتر شناسایی شده است. ما با استفاده از رنگ آمیزی فلورسنت Hoechst ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25652177
پیشینه موضوع: سلول های استرومایی چند توان در ماتریکس ژله وارتون(WJSC) بند ناف وجود دارند و می تواند به عنوان یک منبع آلوژن سلولی برای درمان اختلالات ایمونولوژیک استفاده شود. اخیرا نشان داده شده بود که سلول های استرومایی مزانشیمی(MSC) مشتق از مغز استخوان بالغ(BM) به عفونت با ویروس هایی که دارای و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 24623583
امروزه سلول های بنیادی یکی از زمینه های جذاب در طب ترمیمی هستند. آن نقش حیاتی را در تکوین و ترمیم بازی می کنند و به عنوان سلول هایی تعریف می شوند که به طور دائم، در حالی که توانایی تمایزی خود به انواع مختلف سلول ها را حفظ می کنند، سلول هایی مانند خود را نیز تولید می کنند. سلول های بنیادی در همه مراح...
امتیاز: Article Rating | PMID: 23738298
سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی (hADSCs) ممکن است تعداد مناسبی از پیش سازها را برای درمان ادم لنفاوی فراهم کند. با این حال، تا به امروز پروتکلی برای القاء hADSCs به این نوع بافت استانداردسازی نشده است. ما امیدوار به بررسی القاء hADSCs به سلولهای اندوتلیال لنفاوی با استفاده از فاکتور رشد اند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25647247
سلول های بنیادی مزانشیمی ((MSC دارای ویژگی ایمنی و یک منبع سلولی برای ترمیم بافت می باشد. مطالعات قبلی نشان داد که تجمع سیستمیک پیش سازهای استخوانی در ناحیه شکستگی وجود دارد، ما فرض کردیم که هر دو تزریق سیستمیک و موضعی سلول های بنیادی مزانشیمی آلوژنیک ممکن است سبب پیشبرد درمان شکستگی شود. سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25647659
هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی جمعیت سلول های پرتوانی هستند که می توانند تحت شرایط خاصی به سلول های شبه اپیدرمی تمایز یابند. Wnt3a می تواند تکثیرو تمایز سلول های بنیادی را پیش ببرد. با این حال، نقش Wnt3a در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان (hUCMSCs) به سلولهای اپیدرمی ناشناخته است. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25635980
صفحه 3 از 27ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان